Gå til innhold

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å føre tilsyn og kontroll med kommunenes forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Jfr. Kommunelovens § 77 nr 4. Vi gjennomfører forvaltningsrevisjon for alle våre eierkommuner.

I forvaltningsrevisjon vurderer vi om:

Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
Om forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til de fastsatte målene på området
Om lov og regelverk etterleves
Om forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
Om beslutningsgrunnlag fra administrasjonen til de politiske organer er i samsvar med offentlige utredningskrav
Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Vi har en faggruppe på forvaltningsrevisjon med høyere grads kompetanse innenfor økonomi og samfunnsvitenskap.

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven kapittel 12 og forskriftene for kontrollutvalg og revisjon.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og NKRFs standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. Kontrollutvalget har ansvar for at det gjennomføres årlig forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten, og valg av prosjekter skal gjøres med utgangspunkt i en plan for forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, bygger på en overordnet analyse av kommunens virksomhet basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Oversikt over gjennomførte prosjekter finnes her.

 

%d bloggere like this: