Gå til innhold

Selskapskontroll

Utviklingen går i retning av stadig økende bruk av fristilte organisasjonsformer, og at denne utviklingen kan føre til en mer kompleks og fragmentert organisering av den kommunale virksomheten. Dette innebærer utfordringer når det gjelder styring av virksomheten, og reiser spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn.
Fordi kommunal virksomhet styrer mot mange ulike mål som dels kan stå i motstrid til hverandre – politiske mål, økonomiske mål og mål knyttet til tjenesteproduksjon – reiser bruk av alternative organisasjonsformer spørsmål om kommunen greier å ivareta helhetsstyring. Kontroll- og tilsynsmekanismer blir dermed viktige, fordi dette er redskaper som skal gi kommunestyret informasjon som danner grunnlag for styring. Kommunen kan også bestemme at kommunens egen revisor skal utføre forvaltningsrevisjon i selskapet.Kommunestyret kan vedta at kommunes kontrollorganer som et generelt prinsipp skal føre et overordnet forvaltningstilsyn med forvaltningen av kommunale selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. Med dette menes ekstern virksomhet /enhet (juridisk person) hvor kommunen har majoritetsmessige eierinteresser og/eller tilsvarende styringsmessig innflytelse.

%d bloggere like this: