Gå til innhold

Tjenester

Regnskapsrevisjon | les mer
Vår oppgave er å bekrefte at kommunens regnskap ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi skal også påse at kommunen har etablert et godt system for sin interne kontroll, og at denne virker som forutsatt.

Forvaltningsrevisjonles mer
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. DRN  utfører forvaltningsrevisjon for alle sine eierkommuner. Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven kapittel 12 og forskriftene for kontrollutvalg og revisjon.

Finansforvaltning | les mer
Ifølge forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal kommunestyre/ fylkesting la uavhengig kompetanse vurdere reglementet for finansforvaltning og de rutinene som er etablert.

Selskapskontroll les mer
Utviklingen går i retning av stadig økende bruk av fristilte organisasjonsformer, og at denne utviklingen kan føre til en mer kompleks og fragmentert organisering av den kommunale virksomheten. Dette innebærer utfordringer når det gjelder styring av virksomheten, og reiser spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn.

Særattestasjoner | les mer
Eksempler på dette er kommunale foretak, legater, overformynderi og hjelpevergeregnskaper, pasient- og beboerregnskap kommunale institusjoner, regnskap i tilknytning til spillemidler fra staten (idrett, nærmiljøanlegg og kulturbygg), og statlige tilskottsordninger der det kreves en uavhengig bekreftelse på økonomiske forhold for utbetaling.

Misligheter
Ansvaret for å avdekke misligheter vil i første rekke ligge hos rådmannen, og revisors arbeid vil ikke spesielt være innrettet mot å avdekke eventuelle misligheter. Dersom det dukker opp konkrete mislighetssaker, vil det være naturlig at revisjonen blir engasjert i arbeidet med å utrede disse slik forskriften om revisjon legger opp til i dag.

 

%d bloggere like this: