Gå til innhold

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av Kommunal -departementet den 15. juni 2004. 

Kontrollutvalget skal blant annet:
Påse at kommunens årsregnskaper og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
Påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon og skal skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for  gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontrollen.

 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene innenfor revisjonsdistriktet er organisert som et interkommunalt samarbeid med Kristiansund som kontorkommune. Sekretariatet er bemannet med 1, 5 stilling.

%d bloggere like this: